พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงี
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ฮ่องสอน
พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา
 
 
ชุมชนบ้านกุงไม้สัก
 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน

ข้อมูลชุมชน


๑. ชุมชนบ้านกุงไม้สั


๒. ความหมายบ้านกุงไม้สัก กุง หมายถึง เนินเขาที่มีความชันไม่มาก ซึ่งมีต้นไม้สักขึ้นอุดมสมบูรณ์


๓. จัดตั้งชุมชนเมื่อ ปีพ.ศ. ๒๓๗๔


๔. สถานที่ตั้งชุมชนบ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ ๒ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


พิกัด ละติจูต ๑๙ องศา ๓๐ ลิปดา ๐๔๒ ฟิลิปดาเหนือ

พิกัด ลองจิจูต ๐๙๘ องศา ๐๐ ลิปดา ๐๙๕ ฟิลิปดาตะวันออก


๕. ประธานกรรมการชุมชน


นายศิริ เข่งภักดี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน


๖. ประวัติชุมชน


เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๗๔ ชาวไทใหญ่จากประเทศพม่า นำโดยนายซื้อ และนายจะกาน ได้อพยพถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบริมฝั่งซ้าย ของแม่น้ำปาย (บ้านปางหมูในปัจจุบัน) ซึ่งมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาเห็นว่าที่ราบบริเวณเนินเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านปางหมู มีที่ราบและแหล่งน้ำธรรมชาติเหมาะสำหรับทำการเกษตร จึงชวนกันมาบุกเบิกพื้นที่ ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยประมาณ ๒๐ หลังคาเรือน และต่อมาได้ขยายหมู่บ้านมากขึ้น ประกอบกับในบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้สักที่ขึ้นอย่างหนาแน่น จึงให้ชื่อว่าบ้านกุงไม้สัก ภาษาไทใหญ่ คำว่า กุง หมายถึง เนินเขาที่มีความชันไม่มาก และในบริเวณนั้นมีต้นไม้สักขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์

ซึ่งมีรายชื่อผู้นำชุมชนบ้านห้วยผาจากอดีตถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ (ปู่ก้างเฒ่าเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก)

๑. นายสิริ                         ผู้นำชุมชนโดยธรรมชาติ

๒. นายยี่                          ผู้นำชุมชนโดยธรรมชาติ

๓. นายจองจ่าม                  ผู้นำชุมชนโดยธรรมชาติ

๔. นายจิกต๊ะ                     ผู้นำชุมชนโดยธรรมชาติ

๕. นายสุจิ่งต่า                   ผู้นำชุมชนโดยธรรมชาติ

๖. นายซอปี่ต๊ะ                   ผู้ใหญ่บ้าน (หมายเหตุ ช่วง พ.ศ. ๒๔๖๕ ผู้ใหญ่บ้าน

แกนนำชุมชนบ้านกุงไม้สัก

๑. นายศิริ  เข่งภักดี

๒. นายประพาส  อินฺธิปวง

๓. นางนงพะงา  วงศ์เผือก


๗. ลักษณะภูมิประเทศ


ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนบ้านกุงไม่สัก หมู่ที่ ๒ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อาณาเขตบ้านกุงไม้สักตั้งอยู่บริเวณ  ที่ราบเชิงเขา ซึ่งมีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒๓๒ เมตร มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสังเกตจากการไหลของน้ำในลำห้วย เป็นเขตป่าสงวนลุ่มน้ำปาย ฝั่งขวาจนถึงเขากุงกาดผี ห้วยโป่งจัน และเขาห้วยอื้น ซึ่งมีพืชพรรณตามธรรมชาติ ได้แก่ ไม้สัก ต้นรัง ต้นตะแบก และต้นไผ่  บ้านกุงไม้สักอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนการเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน ๑๐๙๕ สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ถึงแยกทางหลวงชนบท ๔๐๐๑ มส ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร จากแยกทางหลวงชนบท ๔๐๐๑ มส ถึง บ้านกุงไม้สัก ประมาณ ๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี้


๘. อาณาเขตติดต่อ


ทิศเหนือ          ติดต่อกับ บ้านบ้านแม่สะงา หมู่ ๕ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ทิศใต้              ติดต่อกับ บ้านสบสอย หมู่ ๗ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ บ้านปางหมู หมู่ ๑ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ บ้านในสอย หมู่ ๔ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

พื้นที่ปกครอง ๑๗ ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ๒๓๐ ครัวเรือน

ประชากร ชาย  ๖๐๘   คน หญิง  ๕๔๓  คน

อายุชุมชน ๑๘๒  ปี

แหล่งน้ำ         ลำน้ำแม่สะงา อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจันทร์ ลำห้วยอื้น และประปาหมู่บ้าน

อาชีพ            เกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ทำสวน รับจ้าง

ชีพเศรษฐกิจ    ข้าวและกระเทียม


๙. การเดินทาง


ทางหลวง ๑๐๙๕ เส้นทางจากอำเภอเมือง-อำเภอปาย ถึงแยกทางหลวงชนบท ๔๐๐๑ มส ระยะทาง

ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

จากแยกทางหลวงชนบท ๔๐๐๑ มส ถึงบ้านกุงไม้สัก ประมาณ  ๒ กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัด ๑๔ ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทาง ๐.๒๕ ชม.

ระยะทางจากอำเภอเมือง ๑๔ ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทาง ๐.๒๕ ชม.


ภาพบรรยากาศชุมชนบ้านกุงไม้สัก
 
 

ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับไทใหญ่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556-2567 © 2013-2024 โดย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน - www.taiyai.org
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เลขที่ 36 ถนน ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-695438-9